داود کرتولی نژاد

درباره من

دکتر داود کرتولی نژاد
image

استادیار گروه آموزشی جنگلداری مناطق خشک @ دانشکده کویرشناسی

...

محقق گوگل

(1399/10/23)

استنادات

217

h-index

8

i10-index

6

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1399/10/23)

استنادات

90

مقالات

19

h-index

6

مؤلفین همکار

33

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Effects of dormancy-breaking methods on germination of the water-impermeable seeds of Gleditsia caspica (Fabaceae) and seedling growth
Folia Oecologica(2019)
کاظم نورمحمدی, ^داود کرتولی نژاد*, ^رضا نقدی, Carol C. Baskin
Molecular identification of Ditylenchus destructor nematode with PCR Species-Specific primers in the Moscow region
RUDN JOURNAL OF AGRONOMY AND ANIMAL INDUSTRIES(2019)
Niloufar Mahmoudi*, Yousef Naserzadeh, Elena N. Pakina, Liudmila A. Limantceva, ^داود کرتولی نژاد
Canopy gaps characteristics of pure and mixed stands in the Hyrcanian forests of north Iran
Annals of Silvicultural Research(2019)
9311816005, ^مجتبی امیری*, ^داود کرتولی نژاد, جهانگیر محمدی
Effect of combined use of fertilizer and plant growth stimulating bacteria Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter and Pseudomonas on the quality and components of corn forage in Iran
RUDN JOURNAL OF AGRONOMY AND ANIMAL INDUSTRIES(2019)
Naserzadeh Y*, Abdorreza M. Nafchi, Niloufar Mahmoudi, ^داود کرتولی نژاد, Anvar Sh. Gadzhikurbanov
Effect of combined use of fertilizer and plant growth stimulating bacteria Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter and Pseudomonas on the quality and components of corn forage in Iran
RUDN JOURNAL OF AGRONOMY AND ANIMAL INDUSTRIES(2019)
Yousef Naserzadeh*, Abdorreza M. Nafchi, Niloufar Mahmoudi, ^داود کرتولی نژاد, Anvar Sh. Gadzhikurbanov
ارتباط فراوانی و شدت ابتلا به ارس‌واش (.Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb) با مشخصه‌های کمی و کیفی درخت میزبان، شرایط فیزیوگرافی و فرسایش خاک
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران(2019)
9311816006, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^داود کرتولی نژاد*
Effect of fungal degradation on physicochemical properties of exploited stumps of oriental beech over a 25-year felling period and the obtained Kraft pulp properties
(Journal of Forest Science (JFS(2019)
یاسین رحمتی, کاظم نورمحمدی, ^رضا نقدی*, ^داود کرتولی نژاد
تأثیر آتشسوزی بر تنوع و سطحهای غذایی فون خاک در جنگلهای هیرکانی (مطالعه موردی: جنگلهای گلندرود)
علوم محیطی(2018)
9311816001, ^داود کرتولی نژاد*, ^مریم ملاشاهی, معصومه شایان مهر
Nine strains of Pseudomonas fluorescens and P. putida: Effects on growth indices, seed and yield production of Carthamus tinctorius L.
RESEARCH ON CROPS(2018)
یوسف ناصرزاده*, ^داود کرتولی نژاد, نیلوفر محمودی, میثم زرگر, ELENA PAKINA, محمد حیدری, TAMARA ASTARKHANOVA, NYASHA JOHN KAVHIZA
Nine strains of Pseudomonas fluorescens and P. putida: Effects on growth indices, seed and yield production of Carthamus tinctorius L.
RESEARCH ON CROPS(2018)
یوسف ناصرزاده*, ^داود کرتولی نژاد, نیلوفر محمودی, میثم زرگر, ELENA PAKINA, محمد حیدری, TAMARA ASTARKHANOVA, NYASHA JOHN KAVHIZA
تأثیر تنش شوری بر صفات رویشی، ریختی و فیزیولوژیکی نهال‌های استبرق (.Calotropis procera Ait)
خشکبوم(2018)
محمد بهمنی, ^داود کرتولی نژاد*
Milkweed seedlings tolerance against water stress: Comparison of inoculations with Rhizophagus irregularis and Pseudomonas putida
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY & INNOVATION(2018)
محمد بهمنی, ^رضا نقدی, ^داود کرتولی نژاد*
مشخصه‌های روشنه‌ تاج‌پوشش در یک جنگل آمیخته پهن‌برگ (مطالعه موردی: سری دو جنگل شصت‌کلاته گرگان)
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران(2018)
9311816005, ^مجتبی امیری*, ^داود کرتولی نژاد, جهانگیر محمدی
Leaf cuticle and wax ultrastructure of genus Alnus Mill. in Hyrcanian forests of Iran
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES(2018)
فاطمه شایان مهر, سید غلامعلی جلالی, اباصلت حسین زاده کلاگر, حبیب زارع, ^داود کرتولی نژاد*, حامد یوسف زاده
تأثیر نانولوله‌های کربنی بر تحمل به خشکی توسکای ییلاقی (Alnus subcordata C.A.Mey) در مرحله جوانه‌زنی
علوم و فناوری بذر ایران(2018)
9211816003, ^داود کرتولی نژاد*, کاظم نور محمدی, ^رضا نقدی
تاثیر درازمدت مالچ نفتی بر شاخص‌های تنوع زیستی ماکروفون خاک و پوشش گیاهی در منطقه جاسک
خشکبوم(2017)
9321819002, ^داود کرتولی نژاد*, ^مجتبی امیری, معصومه شایان مهر،, محمد اکبریان،
جذب کربن و تبادلات گازی برگ درخت زبان‌گنجشک (Fraxinus excelsior) تحت تأثیر شدت‌های مختلف تابش فعال فتوسنتزی (مطالعۀ موردی: جنگل‌های اروپای مرکزی)
نشریه محیط زیست طبیعی(2017)
^احمد صادقی پور*, ^داود کرتولی نژاد
شب پره شمشاد مخاطره ای جدید برای جنگلهای شمشاد هیرکانی
جنگل و مرتع(2017)
^داود کرتولی نژاد*, 9411816005
Effects of priming with multi-walled carbon nanotubes on seed physiological characteristics of Hopbush (Dodonaeaviscosa L.) under drought stress
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES(2017)
9211816007, ^داود کرتولی نژاد, ^رضا نقدی*
Effect of Azospirillum lipoferum and Azotobacter chroococcum on Germination and Early Growth of Hopbush Shrub (Dodonaea viscosa L.) under Salinity Stress
JOURNAL OF SUSTAINABLE FORESTRY(2016)
9211816007, ^داود کرتولی نژاد*, محمد بهمنی, ^رضا نقدی
بیولوژی، تاکسونومی، آسیب شناسی و روشهای مبارزه با بیماری آتشک شمشاد (Cylindrocladium buxicola)
جنگل و مرتع(2016)
^داود کرتولی نژاد*, 9212816006
اثرات پرتودهی گاما بر صفات جوانه زنی و بنیه بذر گیاه دارویی لگجی (Capparis spinosa var. parviflora)
پژوهش های بذر ایران(2016)
محمد بهمنی, 9211816007, ^داود کرتولی نژاد*
(.Effects of physical and chemical treatments of seed dormancy breaking on seedling quality index (QI) of Caspian locust (Gleditsia caspica Desf
Austrian Journal of Forest Science(2016)
کاظم نور محمدی, درخشان رحیمی, ^رضا نقدی, ^داود کرتولی نژاد*
Increasing drought resistance of Alnus subcordata C.A. Mey. seeds using a nano priming technique with multi-walled carbon nanotubes
(Journal of Forest Science (JFS(2016)
9211816003, ^داود کرتولی نژاد*, کاظم نورمحمدی, ^رضا نقدی
Salinity tolerance of Dodonaea viscosa L. inoculated with PGPR: investigation of seed germination and seedling growth characteristics
Folia Oecologica(0)
9211816007, ^داود کرتولی نژاد, Mohammad Bahmani, ^رضا نقدی*
تأثیر نانولوله‌های کربنی بر تحمل به خشکی توسکای ییلاقی (Alnus subcordata C.A.Mey) در مرحله جوانه‌زنی
علوم و فناوری بذر ایران(0)
^داود کرتولی نژاد*, 9211816003, کاظم نورمحمدی, ^رضا نقدی
سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره درخت ارس
هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران(2017-09-06)
9411816007, ^داود کرتولی نژاد*, ^زهره بهرامی
تاثیر مشخصه‌های فیزیوگرافی و شکل زمین بر ویژگی‌های روشنه و زادآوری درختان (مطالعه موردی: سری دو جنگل شصت‌کلاته)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل‌های ارسباران(2017-09-05)
9311816005, ^مجتبی امیری*, ^داود کرتولی نژاد, جهانگیر محمدی
تاثیر مشخصه های روشنه تاج پوشش بر تجدیدحیات گونه های درختی (مطالعه موردی: سری دو جنگل شصت کلاته)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل‌های ارسباران(2017-09-05)
9311816005, ^مجتبی امیری*, ^داود کرتولی نژاد, جهانگیر محمدی
مقایسه تاثیر آتشسوزی بر شاخصهای تنوع زیستی ماکروفون خاک جنگل های هیرکانی
اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی(2017-02-28)
9311816001, ^داود کرتولی نژاد*, ^مریم ملاشاهی, معصومه شایان مهر
اثر آتش سوزی بر زی توده و فراوانی ماکروفون های خاک در جنگل های شمال ایران
اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی(2017-02-28)
9311816001, ^داود کرتولی نژاد*, ^مریم ملاشاهی, معصومه شایان مهر
ارزیابی شاخص های زیست مهندسی Alnus subcordata در ترانشه های جاده های جنگلی سوادکوه
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
9511816005, ^داود کرتولی نژاد*, ^علیرضا مشکی, مهران نصیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
اندازه گیری شاخصهای زیست مهندسی گونه افرا در اطراف جادههای جنگلی
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
9511816005, ^داود کرتولی نژاد*, ^علیرضا مشکی, مهران نصیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی تنوع زیستی پوشش گیاهی در دو منطقه مالچ پاشی شده و شاهد در روستاهای اطراف جاسک
دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست(2016-09-07)
^داود کرتولی نژاد*, ^مجتبی امیری, معصومه شایان مهر, محمد اکبریان
تأثیر مالچ نفتی بر تنوع جوامع ماکروفون خاک در دو فصل پائیز و بهار )مطالعه موردی روستاهای اطراف شهرستان جاسک(
دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، 17و 18شهریورماه 1395(2016-09-07)
فرزانه جعفری*, ^داود کرتولی نژاد, ^مجتبی امیری, معصومه شایان مهر, محمد اکبریان
باکتری های محرک رشد گیاهان (PGPR) و افزایش مقاومت به تنشهای محیطی در گیاهان مناطق کویری
همایش ملی آمایش دفاعی-امنیتی مناطق کویر و بیابانی ایران(2016-05-17)
^داود کرتولی نژاد*
تأثیر نانو مواد بر گیاهان و کشاورزی مناطق خشک و کویری
همایش ملی آمایش دفاعی-امنیتی مناطق کویر و بیابانی ایران(2016-05-17)
^داود کرتولی نژاد*
فلور تحت حمایت گونه های خاردار جنگل های هیرکانی(جنگل خیرود کنار نوشهر)
دومین همایش ملی علوم و فناوری های محیط زیست(2016-03-03)
9311816003*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, انوشیروان شیروانی, ^داود کرتولی نژاد
ریخت شناسی گرده جنس افرا (Acer L) در ایران
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2016-03-03)
^داود کرتولی نژاد*
اکولوژی، فیزیولوژی و پراکنش گیاهاى توام انگل جنس - Arceutobium spp. (دارواشهای پاکوتاه)
دومین همایش ملی علوم و فناوری های محیط زیست(2016-03-03)
^داود کرتولی نژاد
بررسی ارتفاع نونهال و نهال های تحت حمایت گونه های خاردار در جنگل های هیرکانی
دومین همایش ملی علوم و فناوری های محیط زیست،(2016-03-03)
9311816003*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, انوشیروان شیروانی, ^داود کرتولی نژاد
نانوپرایمینگ بذر گلابی وحشی (Pyrus syriaca Boiss) با استفاده از MWCNTs
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2016-03-03)
^داود کرتولی نژاد*
اثرات تلقیح ریزوباکتریایی بر صفات جوانه زنی بذر ناترک تحت تنش شوری
دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی(2016-02-18)
9211816007*, ^داود کرتولی نژاد, محمد بهمنی, ^رضا نقدی
اثرات نانو لوله های کربنی بر جوانه زنی بذر ناترک
دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی(2016-02-18)
9211816007*, ^داود کرتولی نژاد, محمد بهمنی, ^رضا نقدی
بررسي دلايل احتمال خشك شدن انجيرستان استهبان
حسيني غزال(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي پيش آگاهي بارش شديد با استفاده از تصاوير رادار (مطالعه موردي:استان مازندران)
خيراله پور سرائي احمد(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر نانو كربن بر روي جوانه زني بذر گونه ي توسكا تنش خشكي
رحيمي درخشان(تاریخ دفاع: 1394/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثراث تلقيح ريز و باكتريايي بر صفات فيزيولوژيك بذر گلابي وحشي تحت تنش خشكي
يوسفي سونيا(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل فضايي و زماني آتش سوزي جنگل در شمال شرق ايران
خان محمدي مرتضي(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط ويژگي هاي روشنه باخ پوشش با عوامل فيزيوگرافي و تيپ جنگل (مطالعه موردي : جنگل ..... كلاته گرگان)
خداوردي صديقه(تاریخ دفاع: 1396/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ابتلاي درختان ارس (Juniperus excels M.Bieb) به ارس واش (Arceuthobium oxycedri (D.C) M. Bieb)) در جنگل هاي شمال سمنان منطقه حفاظت شده پرور
رضانژاد عليرضا(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آتش سوزه بر ماكروفين خاك در جنگل هاي هيركاني (مطالعه موردي : جنگلهاي گلندرود)
احمدي لشكناري زينب(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش گونه هاي پرستار در زادآوري درختان و درخچه هاي جنگل هاي هيركاني (مطالعه موردي : جنگل خيرودكنار نوشهر)
اقراري سامان(تاریخ دفاع: 1395/09/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مديريت جنگلهاي دست كاشت تاغ،بر روند تغييرات پوشش گياهي با استفاده از داده هاي دور سنجي
ترابي حميد(تاریخ دفاع: 1396/10/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مالچ نفتي بر پوشش گياهي و ماكروفن خاك
جعفري فرزانه(تاریخ دفاع: 1395/10/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كودهاي زيستي و اسيد هيوميك بر عملكرد و درصد اسانس بابونه آلماني
دخت عبديان آرزو(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد مزو متخلخل بر صفات جوانه زني بذر تاغ تحت تنش خشكي
موسوي كاني سيده تينا(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز سبز نانو ذرات نقره از عصاره درخت ارس (Juniperus excelsa)
جبيني سارا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي خسارتهاي اقتصادي و زيست محيطي معادن زغال سنگ بر اراضي جنگلي و پوشش گياهي (مطالعه موردي : معدن زغال سنگ، سنگ دركا - آمل)
بشيري حسن(تاریخ دفاع: 1396/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه شاخص هاي زيست مهندسي گونه هاي توسكا و افرا در اطراف جاده هاي جنگلي
محمدي امير هوشنگ(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي جاذبه هاي ژئوتوريسمي چشمه باداب سورت
امتي زينب(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فصل برداشت و كود دهي بر كميت و كيفيت اسانس گل محمدي (Rosa damascene Mill)
رحيمي حبيب الله(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نانواكسيد روي بر پارامترهاي رويشي، مورفولوژيكي و زنده ماني نهال هاي بلوط ايراني تحت تنش خشكي
ايماني هادي(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ابتلا به ارس واش (Arceuthobium oxycedri (D.C)M. Bieb)) و تاثير كنترل مكانيكي در ارسستان هاي منطقه ميانكوه تاش شاهرود
فدائي ذبيح الله(تاریخ دفاع: 1399/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
LONG-TERM IMPACTS OF GROUND SKIDDING ON STANDING TREES: ASSESSMENT OF DECAY USING STRESS WAVES
ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL(2017)
^داود کرتولی نژاد*, اکبر نجفی, سعید کاظمی نجفی
تأثیر مالچ نفتی بر تنوع جوامع ماکروفون خاک در دو فصل پائیز و بهار )مطالعه موردی روستاهای اطراف شهرستان جاسک(
(0)
فرزانه جعفری*, ^داود کرتولی نژاد, ^مجتبی امیری, معصومه شایان مهر, محمد اکبریان
بررسی سطوح مختلف کود شیمیایی اوره و کمپوست دامی بر فعالیت های بیومس میکروبی نیتروژن و کربن خاک مزارع گندم در شهرستان سمنان
(2020-10-11)
بررسی سطوح مختلف کود شیمیایی ازته بر عملکرد ذرت علوفه ای و میزان آنزیم اوره آز در شهرستان سمنان-
(2018-12-30)
تیمارهای ریشه زایی در قلمه های درختچه خشکی پسند شیرخشت در سمنان
(2016-10-17)
بررسی جامعه شناسی رویشگاه های گونه Cotoneaster kotschyi Klotz. در البرز مرکزی و تعیین جایگاه سین تاکسونومی آن
(2016-02-02)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
روش تحقیق در علوم جنگل   (97 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی جنگل
جغرافیای جنگلهای جهان   (95 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی جنگل , گرایش : علوم زیستی جنگل
حیات‌وحش در مناطق خشك و بياباني   (92 بار دانلود)
رشته : مدیریت مناطق خشك و بياباني
بهره برداری جنگل   (101 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی جنگل
بوم شناسی جنگل   (100 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی جنگل
بوم شناسی عمومی   (144 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی جنگل
حمایت جنگل   (87 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی جنگل
حمل و نقل چوب   (83 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی جنگل
ژنتیک و بیوتکنولوژی جنگل   (118 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی جنگل
گیاهشناسی 1   (83 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی جنگل

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- میدان سعدی- بلوار مولوی- دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان
kartooli58@semnan.ac.ir
(+98)2331535560

فرم تماس